مقاله ی رمان به عنوان ادبيات غير ديني

مقاله ی رمان به عنوان ادبيات غير ديني

مقاله ی رمان به عنوان ادبيات غير ديني

رمان نوعي هنر ادبي است كه دين را به ندرت مضمون اصلي و آشكار خود قرار مي دهد.

برخي از كتابها كه شبيه رمان اند چنين مي كنند ولي بهتر اين است كه آنها را از آثار ارشادي خواند، زيرا گرچه شايد از لطف اسلوب يا قوت ترغين بهره مند باشند، خاستگاهشان هنري نيست تبليغي است.

رمان اصيل،حتي در ساده ترين گونه هاي آن مي كوشد انسان را در جامعه نمايش دهد؛ هر آموزشي كه محتملاً ملازم آن است ، يا هر نتيجه اخلاقي كه محتملاً بدان اشارات دارد در مرتبتي فروتر ازاين سائقه هنري جاي دارد.

تعداد فایل ها : 1

نوع فایل : ورد

تعداد صفحات : 27 صفحه


دسته:

مقاله ی رمان به عنوان ادبيات غير ديني

خرید آنلاین